Szavatosság/Jótállás

1. Kellékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a Castelli Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a
Castelli Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


2. Termékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. mintatájékoztató
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. (Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba)!


3. Jótállás


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Hibás teljesítés esetén az ÁSzF alapján a Castelli Kft. jótállásra köteles. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? A leszállított árura vonatkozó jótállás időtartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – fél év, amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik. A jótállási igény a számlával érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a vevő számára. A vevő a jótállási igényét a számlán található kiállítás dátumtól fél éven belül érvényesítheti. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik

4. Kifogás jelzése

Garancia igény termék függvényében a vásárlást követő 24 hónapon belül érvényesíthető, ha a meghibásodás a vásárláskor már meglévő gyári hibából keletkezett. A reklamáció kezelését a garancia első 6 hónapos időszakában az esetlegesen szükségessé váló külső szakvéleményt a webshop ügyfélszolgálat szerzi be. 6 hónapon túl, de 24 hónapon belül pedig Ön fordulhat a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez, ha külső szakvéleményt szeretne a kifogásolt termékről. A garancia igény elfogadása esetén a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel, javítást, cserét - lehetőség szerint 15 napon belül  biztosítunk.

A kifogást minden esetben írásban kell jelezni. Kérjük,részletesen írja le a tapasztalatait a termékkel kapcsolatban, nyomtassa ki a dokumentumot és írja alá. Az aláírt dokumentumot a termékkel együtt küldje vissza a Webshop ügyfélszolgálatának:
Castelli Kft.
1134 Budapest, Tüzér utca 9-11

Kérjük minden esetben a Webshop ügyfélszolgálattal vegye fel először a kapcsolatot.
Munkatársaink mindent meg fognak tenni a problémarendezésének érdekében.

Amennyiben Ön úgy érzi, hogy panasza nem nyert megnyugtatóan rendezést, az alábbi fogyasztóvédelmi szervekhez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7
Telefon: +36 1 328 0185
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Levél cím: 1253 Budapest, Pf.: 10
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu


Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Kormányzati hivatal
Cím: Budapest, József krt. 6,