Elállás / Felmondás

Tisztelt Vásárlónk!

Méretprobléma esetén, ha a termék nem volt használva, csak felpróbálva, cserélni tudjuk egy megfelelő méretűre. A vásárlást igazoló blokk szükséges a cseréhez, valamint a cserélendő termék is, kifogástalan állapotban.

 

Elállás és felmondás részletezése:


Vásárlónk 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésesetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével járle, amelyen a vásárló vagy az általa megjelölt átvevő, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.


Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván,elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címek valamelyikére:

Castelli Kft.
1138 Budapest, Népfürdő utca 5/c.
Telefon: +36 1 239 0531
E-mail: webaruhaz@maratonman.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes oldalunkon a forema.hu-n is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát, vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyébnyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.


Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.


Az elállás/felmondás joghatásai:


Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, a melyekamiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogyazt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.


Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül,de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett.


Elállási/Felmondási nyilatkozatminta


(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett: Castelli Kft. , 1138 Budapest, Népfürdő utca 5/c.


Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomataz alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:


Számla sorszáma:  ..............................


A termék megnevezése (számlán szereplő név): ..............................


Vásárlás/átvétel időpontja: ..............................


Vásárló neve (számlán szereplő név): ..............................


Vásárló címe: ..............................


Vásárló aláírása: ..............................(papíron tett nyilatkozat esetén)


Kelt: .....................,201....év ........................hó ....... nap